Top 10
Total
1 Egypt Egypt 102 98 73 273
2 Nigeria Nigeria 46 33 48 127
3 South Africa South Africa 36 26 25 87
4 Algeria Algeria 33 32 60 125
5 Morocco Morocco 31 32 46 109
6 Tunisia Tunisia 26 36 35 97
7 Kenya Kenya 11 10 10 31
8 Mauritius Mauritius 6 6 12 24
9 Ethiopia Ethiopia 6 5 12 23
10 Madagascar Madagascar 6 4 2 12